De regels van de ‘Level-2’ fuif 

 

‘Level-2’ fuiven zijn BDSM gericht en hebben als doel: 1) de onderdanigheid van de subs een stapje hoger te brengen, zodat deze ‘Level-2’ een opvoedkundige beleving voor hen is; en 2) voor de Dominanten een test in hun alertheid en Dominantie in het algemeen.

‘Level-2’ evenementen worden georganiseerd door Steel Moon vzw maar hebben niets te maken met andere fuiven die door deze vereniging georganiseerd worden.

De toegangsprijs voor deze ‘Level-2’ bedraagt ‘€ 80.00’ per K/koppel. In deze prijs zijn buiten de deelname ook drank en ‘finger foods’ inbegrepen.

Om een ‘Level-2’ fuif voor I/iedereen interessant te maken, dient M/men met een minimum aantal K/koppels te zijn. Dit minimum werd door de commissie vastgesteld op 10 K/koppels. Om de sereniteit tijdens de party te behouden hebben W/we het maximum aantal D/deelnemende K/koppels op 15 beraamt.

Afgaande op het aantal A/aanmeldingen houden W/we een ‘gemengde’ ‘Level-2’, waarbij W/we de verhouding tussen Meesters en Meesteressen proberen gelijk te houden.

Bij meerdere A/aanmeldingen wordt gekozen voor een gezelschap van enkel Meesters (M) met slavinnen (v). Een Meesteres met een slavin is dan ook toegelaten. Apart wordt dan een evenwaardige ‘Level-2’ gehouden waarbij enkel Meesteressen (V) en slaven (m) aanwezig zijn.

D/deelnemers dienen op voorhand te reserveren voor deze ‘Level-2’ en Z/zich per mail voor eind augustus ten laatste aan te melden.

Ervaring als K/koppel in BDSM is wel een noodzakelijke voorwaarde!

Door Z/zich in te schrijven verklaart M/men Z/zich akkoord met alle regels. Deze regels zijn dus in hun totaliteit op te volgen, M/men kan niet akkoord gaan met slechts een gedeelte ervan. Ofwel is M/men bereid alle regels en de gestelde hiërarchie op te volgen, ofwel neemt M/men niet deel aan een ‘Level-2’. De commissie behoudt altijd het recht om bepaalde P/personen te weigeren mits gegronde redenen.

De regels van deze ‘Level-2’ veranderen nu niet meer of worden niet meer aangepast. D/deelnemers verklaren deze regels te kennen VOOR aanvang van de fuif. Als bewijs daarvan brengen Z/ze een afgedrukte versie van dit reglement mee. Aan de inkom ondertekenen zowel Dominant als onderdanige deze verklaring als bewijs van akkoord.

Men kan een kopie van die regels vinden door op deze link te klikken.

Als er geen document ter ondertekening aan de inkom kan getoond worden, zal de sub alleen weggestuurd worden om bij de ‘Dungeon Masters’ een kopie te vragen. Meteen zal bij deze onderdanige de eerste straf genoteerd worden.

Alle D/deelnemers dienen de Nederlandse taal te beheersen.

10°

Alle onderdanigen dienen vijf (5) Gor-houdingen te kennen voor aanvang van de ‘Level-2’. Tijdens de duur van de ‘Level-2’ kan een Dominant of ‘Dungeon Mistress’ iemand aanduiden en de naam van een houding noemen. De slaaf of slavin dient deze houding dan onmiddellijk aan te nemen. Dit bevel kan ofwel aan één sub gegeven worden of aan alle aanwezige onderdanigen.

De vijf Gor houdingen die gekend moeten zijn voor deze ‘Level-2’ zijn: Nadu, She-Sleen, Collaring, Whipping en Sula. Er wordt verwacht dat deze houdingen snel en perfect aangenomen worden.

Als men (nog) niet bekend moest zijn met deze houdingen, kan men info daarover opvragen per mail naar de organisatie (hier klikken)

11°

Beperkingen die van invloed kunnen zijn op deze ‘Level-2’ beleving dienen in de aanmeldingsmail duidelijk vermeld te worden. De commissie beslist dan of deelnemen al dan niet mogelijk is.

12°

De ‘Level-2’ vangt aan om 14:00 uur, Het Fetish Café zal geopend zijn vanaf 13:30 uur. Nadat M/men omgekleed is en het bargedeelte van de club betreedt, zijn ALLE regels van kracht.

13°

Na 14:15 uur wordt de deur gesloten en wordt M/men niet meer toegelaten tot de ‘Level-2’, tenzij met geldige reden en op voorhand verwittigd (telefoonnummer Fetish Café: +32 3 232 07 36).

Eens de ‘Level-2’ begonnen is, storen L/laatkomers alleen maar de sfeer die met toewijding opgebouwd wordt. BDSM’ers staan bekend om H/hun respect voor A/anderen, heb dit dan ook voor de andere D/deelnemers aan deze ‘Level-2’ door op tijd aan te komen.

Als een K/koppel toch te laat komt, heeft de onderdanige ervan reeds bij binnenkomst de eerste straf verdiend.

14°

De ‘Level-2’ eindigt nadat de evaluatie heeft plaats gevonden die voorzien is rond 19:00 uur. Bedoeling is dat alle D/deelnemers blijven tot de evaluatie afgelopen is.

15°

Om deel te nemen aan de ‘Level-2’ is het noodzakelijk dat M/men een K/koppel is: Eén Dominant met één onderdanige.

DE REGELS 

16°

Deze regels zijn opgesteld door de ‘Level-2’ commissie, die deze keer bestaat uit Meester Lodewijk en Meester Ron, bijgestaan door slavin eri en slavin amanda. Deze commissie staat open voor suggesties, ideeën, voorstellen en op- of aanmerkingen. Hiervoor kan U/u een e-mail sturen naar O/ons mailadres.

17°

De ‘Dungeon Masters’ op deze ‘Level-2’ zijn Meester Ron en Meester Lodewijk. Deze Dungeon Masters staan hiërarchisch boven de andere Meesters en Meesteressen gedurende de duur van de ‘Level-2’, enkel daarwaar dit het opvolgen van de regels betreft specifiek voor dit ‘Level-2’-gebeuren. Door deelname aan de ‘Level-2’ verklaren de andere Dominanten Zich hiermee akkoord.

Algemene regels 

18°

Elke Meester of Meesteres is verantwoordelijk voor het gedrag van hun slaaf of slavin!

19°

Een slaaf of slavin dient onderdanig te zijn aan elke Meester of Meesteres, maar is alleen maar gehoorzaamheid verschuldigd aan de eigen Dominant. niemand hoeft een SM-bevel of erotische opdracht van een andere Dominant of ‘Dungeon Master’ op te volgen maar andere praktische bevelen wel. Een Dom kan bijvoorbeeld even goed aan een andere sub vragen om drinken te halen als deze in de buurt is en Niemand anders dient. Indien dit niet uitkomt voor de eigen Dominant heeft Deze natuurlijk het laatste woord, wel in samenspraak met de ‘Dungeon Masters’.

20°

Elke Meester en Meesteres dient Zich Dominant te gedragen tegenover alle slaven en slavinnen, inclusief de eigen sub.

21°

De onderdanige moet steeds herkenbaar zijn zowel aan het uiterlijk als door het gedrag (houding en taalgebruik). Dit verschil moet zonder onderbreking of uitzondering duidelijk blijven gedurende de volledige tijdsduur van de ‘Level-2’. De houding van de sub moet op elk moment ontegensprekelijk demonstratief onderdanig zijn voor elke Dominant. Op een vraag van een Dominant moet direct een eerlijk antwoord gegeven worden op de correcte manier

22°

Alle onderdanigen dienen elke Dominant met eerbied en nederigheid te benaderen. Alle Dominanten dienen alle onderdanigen met respect te behandelen. Het aanraken van een onderdanige is toegelaten zolang het op een respectvolle manier is. Gebeurt dit op een oneerbiedige manier dan wordt dit NIET getolereerd zonder toelating van de eigen Dominant. Aanraken van erogene zones van de sub is enkel toegelaten NADAT men daarvoor het akkoord van de desbetreffende Dominant gekregen heeft.

23°

Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat Dominanten Elkaar met het nodige fatsoen benaderen.

24°

Alle Dominanten worden door elke sub aangesproken met “Meester” of “Meesteres”, al dan niet gevolgd door de Naam van die Dominant. Alle onderdanigen worden door de Dominanten aangesproken met “slaaf” of “slavin”, al dan niet gevolgd door hun nummer. Om de nederigheid en beschikbaarheid van de subs te accentueren hebben deze op de ‘Level-2’ geen naam maar zijn ze een nummer. De enige uitzondering op deze regel is tussen eigen Dom en sub.

25°

Een strikte toepassing van de regels en het bestraffen ervan bij overtredingen is noodzakelijk voor een degelijke ‘Level-2’. Wanneer I/iemand een overtreding vaststelt dient D/deze dit melden aan de ‘Dungeon Masters’. Het onderling bespreken van A/anderen H/hun fouten wordt niet toegestaan.

26°

Tijdens de hele duur van het ‘Level-2’ feest mag een onderdanige een stopwoord gebruiken. Elke Meester verplicht zich ertoe hiernaar ONMIDDELLIJK te luisteren. Als een sub het stopwoord uitspreekt wordt het spel of de straf onmiddellijk onderbroken! I/iedereen gaat ervan uit dat een sub het stopwoord enkel in noodgevallen gebruikt.

27°

Onderdanigen zijn ALTIJD en OVERAL aan de polsen geboeid (de enige uitzondering hierop is de chill-out ruimte). Dit boeien hoeft niet op de rug te zijn of niet strak te zijn (dit hangt van hun Dominant af), maar de polsboeien van de onderdanigen zijn ONONDERBROKEN aan elkaar verbonden! De maximum ruimte tussen beide polsen mag hoogstens 15 cm bedragen zodat de sub steeds deze beperking voelt. Een onderdanige die niet geboeid is, zal onverbiddelijk een straf moeten ondergaan. De polsen mogen alleen los om tijdens een spel op een andere manier vastgemaakt te worden.

28°

Fotograferen en/of filmen tijdens een ‘Level-2’ is niet toegelaten.

Specifieke regels 

29°

Het is de onderdanigen enkel toegelaten te zitten op de vloer of op de schoot van de eigen Dominant. De achterliggende gedachte hieromtrent is dat een Meester(es) niet moet recht staan terwijl een slaaf of slavin zou zitten. De enige mogelijkheid voor de subs om uit te rusten is in de chill-out ruimte. M/men heeft wel de mogelijkheid om een mat, doek of kussen mee te brengen waarop de sub op de grond kan zitten. In dat geval dient ervoor gezorgd te worden dat de afmetingen ervan de andere D/deelnemers niet storen. Elke onderdanige is er zelf verantwoordelijk voor dat dit niet gebeurt. Als de slaaf of slavin opstaat, dient dit kussentje opzij gelegd te worden, liefst onder de stoel of zetel waar de Dominant op zit. Het kussentje mag in geen geval in de weg liggen voor I/iemand anders.

30°

Het gemakkelijk zitten op de grond is toegelaten als de slaaf of slavin bij haar eigen Dominant zit. Indien de Dominant Zich verwijdert, vervalt deze toelating automatisch en wordt een demonstratief onderdanige houding verlangd, wat in praktijk betekent dat de slaaf of slavin geknield op het kussen wacht tot men geroepen wordt. De houding en gedrag van een onderdanige zal tijdens de ‘Level-2’ permanent door de ‘Dungeon Masters’ beoordeeld worden.

31°

Dominanten hebben de mogelijkheid om tijdens de ‘Level-2’ Hun sub tijdelijk toe te wijzen aan een andere Meester of Meesteres. In dat geval dient de onderdanige naar deze Dominant even goed te luisteren als bij de eigen Meester of Meesteres. Alle bovenstaande regels gelden dus bij Deze Dominant. Voor de goede gang van zaken dienen de ‘Dungeon Masters’ hiervan op de hoogte gebracht te worden.

32°

De regel van geboeid te zijn blijft altijd gelden, dus ook tijdens het gebruik van de toiletruimte. Wanneer het nodig is mag de Eigenaar toelating geven tot het losmaken van de boeien, doch enkel op het toilet zelf. De sub dient er zelf voor te zorgen terug geboeid te zijn bij het verlaten van de toiletruimte.

Bij toiletbezoek dienen de ‘Dungeon Masters’ op de hoogte gebracht te zijn.

33°

Wanneer een Meester of Meesteres een slaaf of slavin aanspreekt, dient deze te knielen voordat een antwoord gegeven wordt, of de betreffende Dominant moest het anders beslissen.

34°

Wanneer een onderdanige een vraag wenst te stellen aan een Dominant dient deze eveneens eerst te knielen en te wachten tot de Dominant aandacht heeft. De houding van de slaaf of slavin moet steeds onderdanigheid uitstralen. Als de sub een dringende vraag heeft, is het toegelaten om het been van de Meester of Meesteres ZACHTJES aan te raken. Deze regel geldt ook tussen Dominanten en Hun eigen subs.

HET PROGRAMMA

Algemeen programma

35°

Alle regels zijn van kracht vanaf het moment dat M/men de club betreedt.

36°

De onderdanigen moeten zich onderdanig blijven gedragen door nederig geknield te blijven zitten, zachtjes te praten, de Doinanten niet te storen, opletten voor opmerkingen van alle Meesters en Meesteressen en de ‘Dungeon Masters’. Elke Dominant(e) mag een opmerking maken over eender welke sub als deze zich niet gedraagt zoals gewenst, maar alle opmerkingen dienen altijd respectvol gegeven te worden.

37°

De ‘Dungeon Masters’ letten erop dat alle regels (zowel de algemene als de specifieke) door I/iedereen opgevolgd worden. Zij zien er ook op toe dat de toediening van een straf volgens de regels en volgens de afspraken gebeurt.

38°

Behalve hun collar en boeien mag de slaaf of slavin enkel schoeisel dragen en eventueel een string indien de Meester of Meesteres dit verkiest. Elke sub dient ook een blinddoek mee te brengen en eventueel een leesbril.

39°

Na het omkleden begeven alle D/deelnemers Z/zich bij binnenkomst in het bargedeelte direct naar de ‘Dungeon Masters’, waar de sub zijn of haar nummer krijgt. Het is onder dat nummer dat deze de hele avond zal aangesproken worden door alle A/aanwezigen. Daarna begeven de Dominanten Zich naar de zitbanken om onderling kennis te maken.

De onderdanigen gaan op de grond zitten waar ze zachtjes met elkaar kunnen praten en kennis maken.

40°

De ‘Dungeon Masters’ kunnen op verschillende tijdstippen met de bel luiden. Dit dient om de aandacht te vragen van alle aanwezige Dominanten en subs.

Bij het luiden van de bel gaat er ONMIDDELLIJK een spreekverbod in voor alle onderdanigen! Dit blijft gelden tot de ‘Dungeon Masters’ het verbod opheffen. Tijdens dit spreekverbod mogen de onderdanigen enkel een kort antwoord geven op een rechtstreekse vraag van een Meester(es).

41°

In de chill-out ruimte wordt niet gedronken of gerookt. Het verblijf van een sub in de chill-out ruimte is beperkt tot maximaal 15 minuten. Elke onderdanige die zich naar de chill-out ruimte begeeft dient dit vooraf mee te delen aan de ‘Dungeon Masters’ zodat Deze kan opvolgen hoelang men in de chill-out ruimte verblijft.

42°

Bij het overtreden van een regel van de ‘Level-2’ of een algemene gedragsregel voor onderdanigen (verzorgde, onderdanige houding; correct aanspreken van een Meester(es); correct antwoord geven op gestelde vragen, eerbiedig zijn tegenover elke Dominant(e), direct gehoorzamen, niet te luid praten, enz.) kande ‘Dungeon Master’ éénmalig de nieuweling-sub één verwittiging geven – zonder daartoe verplicht te zijn – of kan Hij beslissen dat de onderdanige meteen een straf verdient.

Specifiek programma

43°

Wanneer I/iedereen aanwezig is worden de onderdanigen apart geroepen door de ‘Dungeon Masters’ en meegenomen naar de speelkerker waar ze een gezamenlijke opdracht krijgen.

Dit geeft de Dominanten de kans bepaalde zaken met Elkaar af te spreken. Zij zullen ook een nummer trekken van die sub die Zij tijdens de duur van de ‘Level-2’ extra dienen in het oog te houden omdat Ze deze moeten evalueren op het einde van de fuif. Er kan geen nummer van de eigen sub getrokken worden. Geen enkele onderdanige mag weten Wie hun nummer getrokken heeft tot aan de evaluatie.

44°

Bij het terug binnenkomen van de slavinnen gaan deze terug op de grond zitten bij hun Meester of Meesteres. De ‘Dungeon Masters’ roepen de onderdanigen hun nummer af in willekeurige volgorde. Wanneer geroepen zal de sub zichzelf en zijn of haar Meester of Meesteres aan het hele Gezelschap voorstellen. Er kunnen vragen gesteld worden waarop een eerlijk antwoord dient gegeven te worden. De Eigenaar van de sub kan dit te allen tijde weigeren, de onderdanige niet.

45°

Nadat I/iedereen voorgesteld is gaan de onderdanigen na het luiden van de bel op een rijtje staan in volgorde van hun nummer. Na opdracht van de Dungeon Masters gaat de eerste onderdanige naar de eerste Dominant om zich te laten keuren. De Dungeon Masters doen teken als ze naar de volgende Dominant moeten gaan tot ze door Allen gekeurd zijn.

De subs mogen hierbij aangeraakt worden, zolang dit op een eerbiedige manier gebeurt. onderdanigen die een string dragen mogen NIET intiem gekeurd of aangeraakt worden, als ze helemaal naakt zijn is dit wel toegestaan (mits toelating en onder toezicht van de eigen Dominant!). Rubberen handschoenen zijn aanwezig en verplicht voor dit intieme keuren.

Indien zo bevolen zal de sub elke houding aannemen die een Meester(es) opdraagt, enkel de eigen Meester kan daarop een uitzondering maken.

Elke Meester en Meesteres kan daarna elke slaaf of slavin apart nemen om meer gedetailleerd keuren, dit altijd in aanwezigheid van de eigen Meester.

46°

Daarna is er mogelijkheid tot vrij spel als de tijd dit nog toelaat.

47°

Op het einde van de ‘Level-2’, rond 18.30 uur, wordt begonnen met de evaluatie. Tijdens de evaluatie geven de Meesters en Meesteressen in korte bewoordingen Hun mening over de slaven en slavinnen, speciaal over diegene wiens nummer Ze bij aanvang getrokken hebben. Hun opmerkingen tijdens de evaluatie dienen eerlijk, openhartig en kritisch te zijn. Respect is hier aan de orde.

De straffen

48°

De eigen Meester(es) zowel als de ‘Dungeon Masters’ kunnen beslissen wanneer een onderdanige een straf verdient.

49°

Het aantal straffen wordt bij een onderdanige aangeduid door met zwarte viltstift een brede streep op de arm te plaatsen. De onderdanigen dienen zich spontaan bij de ‘Dungeon Masters’ aan te bieden om die streep te krijgen.

50°

In overleg met de eigen Meester(es) wordt bepaald waaruit die straf bestaat en eventueel Wie ze uitvoert. Bij meerdere straffen is het logisch dat elke straf zwaarder en intenser is dan de vorige.

Na het ontvangen van een straf krijgt de een rode streep kruiselings over de eerder geplaatste. Beide strepen moeten zichtbaar blijven tot na de evaluatie.

51°

Voor elke overtreding kan de eigen Dominant natuurlijk Zijn sub apart extra bestraffen. Dit heeft dan geen enkele invloed op de andere straffen.